Logo-mistral-audio-nl

Hoofdtelefoon Versterker Hoofdtelefoon Versterker

HP-509_1_150HP-509_B_150

Hoofdtelefoon versterker, USB Geluidskaart, Voorversterker

Output Power: 500mW x2 @100©
Input Sensivity: 750mV
Frequency Response: 15Hz~25kHz
S/N: 88 dB
Input: RCAx1, USBx1
Output: RCAx1, 6.5 Jack x1
D/A: BurnBrown PCM2702